O mne...

Je absolventkou Konzervatória v Bratislave v odboroch spev (J. Billová) a cirkevná hudba (D. Bill,P. Reiffers). Študovala tiež muzikológiu (Fif UK) a katolícku teológiu (TFTU).

     Ako sólistka  Komorného zboru Štátneho konzervatória v Bratislave (1997 – 2010) sa predstavila v štátoch Európy, USA a Blízkeho Východu. Po ukončení študijných rokov sa zamerala predovšetkým na interpretáciu diel sakrálneho charakteru z obdobia baroka, klasicizmu a súčasnej chrámovej hudby. Ako sólistka i členka rôznych hudobných zoskupení sa predstavila na hudobných festivaloch  – Bratislavské hudobné slávnosti, Dni starej hudby, Konvergencie, Trnavská hudobná jar, Pohoda a i. Pravidelne spolupracuje so súbormi Solamente naturali, Musica aeterna, Collegium Wartberg, SKO. Jej aktivity v oblasti liturgickej hudby sú späté predovšetkým s Františkánskou schólou v kostole Zvestovania Pána v Bratislave, ktorá sa zaoberá aj oživovaním hudobného dedičstva františkánskych skladateľov. Pedagogicky pôsobí na Štátnom konzervatóriu v oddelení cirkevnej hudby a spevu.