O mne...

Róbert Šebesta študoval klarinet a teóriu hudby na HTF VŠMU v Bratislave a historický
klarinet v Paríži u Gillesa Thomého a Erica Hoepricha. Jeho koncertná činnosť na
historických klarinetoch, basetových rohoch a chalumeaux zahŕňa sólovú, komornú
a orchestrálnu hudbu 18. a 19. storočia. Ako sólista sa predstavil v klarinetových koncertoch
W. A. Mozarta a K. Stamica a koncertoch pre chalumeaux G. Ph. Telemanna, J. Ch.
Graupnera and J. F. Fascha. Je spoluzakladateľom komorných formácií Lotz Trio (trio
basetových rohov) a Maria Theresia Ensemble. Pravidelne účinkuje v orchestroch Capella
Cracoviensis, Orfeo Zenekar, Musica Florea, Musicae Antiquae Collegium Varsovienses,
Orchester 1756, Musica Aeterna, Solamente Naturali, Les Talens Lyrique a Capella Savária.
V minulosti pôsobil ako kurátor zbierky hudobných nástrojov v Hudobnom múzeu SNM. V
súčasnosti je pedagógom na Katedre teórie hudby VŠMU. Hlavnými oblasťami jeho záujmu
sú otázky historickej interpretačnej praxe, histórie nástrojov klarinetového typu, analýzy
skladieb a temperatúr. Je autorom dizertačnej práce Chalumeau v hudbe 18. storočia, štúdie
o českom nástrojárovi Franzovi Strobachovi v Journal of American Musical Instrument
Society a tiež hesla o bratislavskej nástrojárskej firme Schöllnast v najnovšom vydaní
slovníka The Grove Dictionary of Musical Instruments.