O mne...

DANIEL BURANOVSKÝ Banskobystrický rodák (1964) získal prvé kontakty s hudbou u svojho otca operného dirigenta. Po ab-
solvovaní štúdia na Konzervatóriu v Žiline v triede prof. A. Kállaya pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u prof. M. Starostu. Za vynikajúce študijné výsledky a umeleckú činnosť mu bola udelená v roku 1989 Cena ministra školstva Slovenskej republiky. Počas štúdií sa s úspechmi zúčastňoval viacerých súťaží, interpretačných kurzov v Španielsku, študijných pobytov v Kyjeve a na Sibeliovej akadémii vo fínskych Helsinkách. Vystupoval na viacerých medzinárodných hudobných festi-
valoch (Bratislavské hudobné slávnosti, Melos-Etos, Hornosliezsky festival v Katowiciach, Festivale českej hudby v Bonne a i.). | Ako sólista spolupracoval s mnohými domácimi a zahraničnými orchestrami na pódiách v Európe, Amerike, Ázii. Žiadaný je aj ako komorný partner úspešných slovenských spevákov (M. Dvorský, M. Babjak, Ľ. Vargicová), ale aj husľového virtuóza D. Karvaya, či kontrabasistu J. Krigovského. Od 2001 je členom komorného zoskupenia Alea zameraného na interpretáciu súčasnej hudby. Od roku 1990 pôsobí na HTF VŠMU, od r.2003 ako vedúci Katedry klávesových nástrojov, v r.2012 bol menovaný za profesora. Ako sólista, ale i ako komorný partner participuje na nahrávaní CD nosičov. V roku 2004 mu Hudobný fond za jeho interpretačný prínos udelil Cenu Frica Kafendu. V súčasnosti je členom Spolku koncertných umelcov, grantovej komisie Ministerstva kultúry, je predsedom občianskeho združenia Hudobná dvorana, členom Umeleckej a vedeckej rady a Odborovej komisie HTF VŠMU a predsedom Akademického senátu VŠMU v Bratislave.